Discussion:
Πρόβλημα με προγράμματα περιήγησης ιστού
(too old to reply)
ÃéÜííçò Äñïóéíüò
2009-01-22 15:22:07 UTC
Permalink
Raw Message
Ðáñáêáëþ, å÷ù XP Home SP2 êáé ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò éóôïý äåí âëÝðïõí
ôçí áóýñìáôç óýíäåóç, ìðïñåß êÜðïéïò íá âïçèÞóåé ìå ôï ðñüâëçìá?
ÓõãêåêñéìÝíá ôï pc óõíäÝåôáé êáíïíéêÜ ìå ôï äéáäßêôõï áëëá Internet explorer
êáé Mozilla Firefox äåí ìïõ áíïßãïõí óåëßäåò, ôé ìðïñþ íá êÜíù ? Åõ÷áñéóôþ
ðïëý
bill
2009-01-23 11:15:01 UTC
Permalink
Raw Message
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings , mipos
exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Παρακαλώ, εχω XP Home SP2 και τα προγράμματα περιήγησης ιστού δεν βλέπουν
την ασύρματη σύνδεση, μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το πρόβλημα?
Συγκεκριμένα το pc συνδέεται κανονικά με το διαδίκτυο αλλα Internet explorer
και Mozilla Firefox δεν μου ανοίγουν σελίδες, τι μπορώ να κάνω ? Ευχαριστώ
πολύ
Αντώνης
2009-01-23 13:22:33 UTC
Permalink
Raw Message
Επίσης, μήπως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αποκλεισμένα σε κάποιο
firewall;
Post by bill
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings , mipos
exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Παρακαλώ, εχω XP Home SP2 και τα προγράμματα περιήγησης ιστού δεν βλέπουν
την ασύρματη σύνδεση, μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το πρόβλημα?
Συγκεκριμένα το pc συνδέεται κανονικά με το διαδίκτυο αλλα Internet explorer
και Mozilla Firefox δεν μου ανοίγουν σελίδες, τι μπορώ να κάνω ? Ευχαριστώ
πολύ
ÃéÜííçò Äñïóéíüò
2009-01-24 17:31:22 UTC
Permalink
Raw Message
Ôé åííïåßôå ïôáí ëÝôå ìÞðùò å÷ù åíåñãïðïéÞóåé proxy server, áí óõíäåèþ ìå
dial up ãñáììÞ áíïßãïõí ïé óåëßäåò êáíïíéêÜ.
Áõôü äåß÷íåé ðùò äåí å÷ù êÜíåé êÜðïéï ëÜèïò ìå ôï firewall. Ôï zonealarm ðïõ
÷ñçóéìïðïéþ ìå ñþôçóå áí èÝëù íá óõíäåèþ óôï äßêôõï êáé åßðá íáé,
ãéá áõôü Üëëùóôå êáé ôï åãêáôÝóôçóá Þèåëá íá äù áí âëÝðåé ôçí óýíäåóç, óå
åíá áëëï pc åêáíá åãêáôÜóôáóç ôùí XP áðï ôçí áñ÷Þ ãéá íá äåé ôçí óýíäåóç, áí
ìðïñåßôáé íá ìïõ ðñïôåßíåôå íá êÜíù êÜôé èá ôï áðïäå÷èþ. Åõ÷áñéóôþ ðïëý
Åðßóçò, ìÞðùò ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá åßíáé áðïêëåéóìÝíá óå êÜðïéï
firewall;
Post by bill
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings ,
mipos exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Post by ÃéÜííçò Äñïóéíüò
Ðáñáêáëþ, å÷ù XP Home SP2 êáé ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò éóôïý äåí
âëÝðïõí ôçí áóýñìáôç óýíäåóç, ìðïñåß êÜðïéïò íá âïçèÞóåé ìå ôï ðñüâëçìá?
ÓõãêåêñéìÝíá ôï pc óõíäÝåôáé êáíïíéêÜ ìå ôï äéáäßêôõï áëëá Internet
explorer êáé Mozilla Firefox äåí ìïõ áíïßãïõí óåëßäåò, ôé ìðïñþ íá êÜíù
? Åõ÷áñéóôþ ðïëý
Αντώνης
2009-01-24 20:02:56 UTC
Permalink
Raw Message
Εφόσον με dialup δεν υπάρχει πρόβλημα, μήπως είναι ενεργοποιημένο κάποιο
firewall στο router πίσω από το modem του DSL/cable;
Τι εννοείτε οταν λέτε μήπως εχω ενεργοποιήσει proxy server, αν συνδεθώ με
dial up γραμμή ανοίγουν οι σελίδες κανονικά.
Αυτό δείχνει πως δεν εχω κάνει κάποιο λάθος με το firewall. Το zonealarm που
χρησιμοποιώ με ρώτησε αν θέλω να συνδεθώ στο δίκτυο και είπα ναι,
για αυτό άλλωστε και το εγκατέστησα ήθελα να δω αν βλέπει την σύνδεση, σε
ενα αλλο pc εκανα εγκατάσταση των XP απο την αρχή για να δει την σύνδεση, αν
μπορείται να μου προτείνετε να κάνω κάτι θα το αποδεχθώ. Ευχαριστώ πολύ
Post by Αντώνης
Επίσης, μήπως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αποκλεισμένα σε κάποιο
firewall;
Post by bill
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings ,
mipos exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Παρακαλώ, εχω XP Home SP2 και τα προγράμματα περιήγησης ιστού δεν
βλέπουν την ασύρματη σύνδεση, μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το πρόβλημα?
Συγκεκριμένα το pc συνδέεται κανονικά με το διαδίκτυο αλλα Internet
explorer και Mozilla Firefox δεν μου ανοίγουν σελίδες, τι μπορώ να κάνω
? Ευχαριστώ πολύ
ÃéÜííçò Äñïóéíüò
2009-01-25 19:02:18 UTC
Permalink
Raw Message
Áí åííïåßôå ï ðÜñï÷ïò íá ìå ðñïóôáôåýåé ìå firewall, äåí ôï Ý÷ù æçôÞóåé êáé
óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç áðï ìÝñïõò ôïõ áñíÞèçêá åðéðëÝïí óáò åíçìåñþíù ðùò ï
åðéôñáðÝæéïò óõíäÝåôáé êáíïíéêÜ. áëëÜ åíóýñìáôá ôï öïñçôü ïõôå åíóýñìáôá
ïýôå áóýñìáôá. Áí èÝëåôå êÜðïéåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï óýóôçìá ìðïñþ íá ôçò
óôåßëù. Åõ÷áñéóôþ ðïëý êáé ðåñéìÝíù áðÜíôçóç óáò.
Åöüóïí ìå dialup äåí õðÜñ÷åé ðñüâëçìá, ìÞðùò åßíáé åíåñãïðïéçìÝíï êÜðïéï
firewall óôï router ðßóù áðü ôï modem ôïõ DSL/cable;
Post by ÃéÜííçò Äñïóéíüò
Ôé åííïåßôå ïôáí ëÝôå ìÞðùò å÷ù åíåñãïðïéÞóåé proxy server, áí óõíäåèþ ìå
dial up ãñáììÞ áíïßãïõí ïé óåëßäåò êáíïíéêÜ.
Áõôü äåß÷íåé ðùò äåí å÷ù êÜíåé êÜðïéï ëÜèïò ìå ôï firewall. Ôï zonealarm
ðïõ ÷ñçóéìïðïéþ ìå ñþôçóå áí èÝëù íá óõíäåèþ óôï äßêôõï êáé åßðá íáé,
ãéá áõôü Üëëùóôå êáé ôï åãêáôÝóôçóá Þèåëá íá äù áí âëÝðåé ôçí óýíäåóç, óå
åíá áëëï pc åêáíá åãêáôÜóôáóç ôùí XP áðï ôçí áñ÷Þ ãéá íá äåé ôçí óýíäåóç,
áí ìðïñåßôáé íá ìïõ ðñïôåßíåôå íá êÜíù êÜôé èá ôï áðïäå÷èþ. Åõ÷áñéóôþ
ðïëý
Åðßóçò, ìÞðùò ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá åßíáé áðïêëåéóìÝíá óå êÜðïéï
firewall;
Post by bill
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings ,
mipos exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Post by ÃéÜííçò Äñïóéíüò
Ðáñáêáëþ, å÷ù XP Home SP2 êáé ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò éóôïý äåí
âëÝðïõí ôçí áóýñìáôç óýíäåóç, ìðïñåß êÜðïéïò íá âïçèÞóåé ìå ôï
ðñüâëçìá? ÓõãêåêñéìÝíá ôï pc óõíäÝåôáé êáíïíéêÜ ìå ôï äéáäßêôõï áëëá
Internet explorer êáé Mozilla Firefox äåí ìïõ áíïßãïõí óåëßäåò, ôé
ìðïñþ íá êÜíù ? Åõ÷áñéóôþ ðïëý
Αντώνης
2009-01-27 13:33:45 UTC
Permalink
Raw Message
Είσαι σίγουρος ότι ο φορητός συνδέεται με Διαδίκτυο και μόνο τα
προγράμματα πλοήγησης έχουν πρόβλημα; Δοκίμασες να κάνεις ping κάποιον
ιστότοπο;

Δεν δοκιμάζεις να απενεργοποιήσεις (προσωρινά) το ZoneAlarm στον φορητό;

Μήπως είναι και το Windows Firewall ενεργοποιημένο; Σε αυτή την
περίπτωση, απενεργοποίησέ το μόνιμα.
Αν εννοείτε ο πάροχος να με προστατεύει με firewall, δεν το έχω ζητήσει και
σε σχετική ερώτηση απο μέρους του αρνήθηκα επιπλέον σας ενημερώνω πως ο
επιτραπέζιος συνδέεται κανονικά. αλλά ενσύρματα το φορητό ουτε ενσύρματα
ούτε ασύρματα. Αν θέλετε κάποιες πληροφορίες για το σύστημα μπορώ να της
στείλω. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω απάντηση σας.
Post by Αντώνης
Εφόσον με dialup δεν υπάρχει πρόβλημα, μήπως είναι ενεργοποιημένο κάποιο
firewall στο router πίσω από το modem του DSL/cable;
Τι εννοείτε οταν λέτε μήπως εχω ενεργοποιήσει proxy server, αν συνδεθώ με
dial up γραμμή ανοίγουν οι σελίδες κανονικά.
Αυτό δείχνει πως δεν εχω κάνει κάποιο λάθος με το firewall. Το zonealarm
που χρησιμοποιώ με ρώτησε αν θέλω να συνδεθώ στο δίκτυο και είπα ναι,
για αυτό άλλωστε και το εγκατέστησα ήθελα να δω αν βλέπει την σύνδεση, σε
ενα αλλο pc εκανα εγκατάσταση των XP απο την αρχή για να δει την σύνδεση,
αν μπορείται να μου προτείνετε να κάνω κάτι θα το αποδεχθώ. Ευχαριστώ
πολύ
Post by Αντώνης
Επίσης, μήπως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αποκλεισμένα σε κάποιο
firewall;
Post by bill
efoson eisai vevaios oti pairneis IP dieuthinsi apo to asirmato router,
koitaxe stis ruthmiseis tou explorer stis sundeseis sto lan settings ,
mipos exeis energopoiisei kanena proxy server pou den xreiazete.
Παρακαλώ, εχω XP Home SP2 και τα προγράμματα περιήγησης ιστού δεν
βλέπουν την ασύρματη σύνδεση, μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το
πρόβλημα? Συγκεκριμένα το pc συνδέεται κανονικά με το διαδίκτυο αλλα
Internet explorer και Mozilla Firefox δεν μου ανοίγουν σελίδες, τι
μπορώ να κάνω ? Ευχαριστώ πολύ
ÃéÜííçò Äñïóéíüò
2009-02-04 10:19:21 UTC
Permalink
Raw Message
Åõ÷áñéóôþ ðïëý, ëýèçêå ôï ðñüâëçìá. Ãéá íá óõíäåèïõí ôá ðñïãñÜììáôá
ðåñéÞãçóçò éóôïý óôï äéáäßêôõï Ýðñåðå íá åßíáé êëåéóôü ôï VPN ðïõ Ý÷åé ôï
öïñÞôü. Óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý
Post by ÃéÜííçò Äñïóéíüò
Ðáñáêáëþ, å÷ù XP Home SP2 êáé ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò éóôïý äåí âëÝðïõí
ôçí áóýñìáôç óýíäåóç, ìðïñåß êÜðïéïò íá âïçèÞóåé ìå ôï ðñüâëçìá?
ÓõãêåêñéìÝíá ôï pc óõíäÝåôáé êáíïíéêÜ ìå ôï äéáäßêôõï áëëá Internet
explorer êáé Mozilla Firefox äåí ìïõ áíïßãïõí óåëßäåò, ôé ìðïñþ íá êÜíù ?
Åõ÷áñéóôþ ðïëý
Loading...