Discussion:
The memory could Be read Part 2
(too old to reply)
Promitheus
2007-11-09 00:09:01 UTC
Permalink
[code]http://rapidshare.com/files/68409712/ERROR_REPORTING.rar
http://www.hophost.net/DOWNLOAD/ce29b1642/ERROR REPORTING.rar[/code]

Καλημερα σας,εδω και 4 μερες μου παρουσιαζετε 1 προβλημα στο Laptop μου το
οποιο για πρωτη φορα στα χρονικα που ειμαι τεχνικος μου συμβαινει και το
οποιο ειναι οταν πηγαινω να ανοιξω ενα αρχειο 350mb και πανω μου πεταει ενα
ωρεο μυνηματακι στο οποιο μου λεει οτι "the memory could be read".Νομιζα οτι
ειχα προβλημα στην memory του συστηματος μου και ετρεξα μερικα προγραμματακια
για να δω εαν ειναι τπτ απο την μνημη,αλλα τελικα δεν εχει πειραχτει τιποτα
απο εκει μεσα.Διαβασα σε καποια forum οτι μπορει να ειναι καποιο malware αλλα
ουτε αυτο ειναι.Τα στατιστικα του laptop μου ειναι τα εξης: Dell XPS
M170.Μηπως γνωριζει κανεις σας να μου λυση το προβλημα που εχω??Σας παραθετω
και μια photo για να καταλαβετε τι εννοω.Εχω τα Windows XP Home Edition.
Ευχαριστω
Loading Image...
Catastrofic
2007-11-09 10:35:08 UTC
Permalink
???? ? ??????????? ????????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ??? ???????
??????
?????? ???? buffer ??? ?? ??????? ???????????? ????? ????????????? (string).
???? ?? ??????? ??? ????????? ????? ?????????? ??? ?? ??????? ??? buffer,
? ???????? Winlogon ??? ???????????? ???????? ??? ? ??????????? ???
??????????
?? ?????? ??????.

??? ??? ??????? ????? ??? ?????????, ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??? ????????
Service Pack ??? Windows XP. ??? ???????? ???????????, ????? ????
???? ?????? ??? ?????? ????????.

?????? ????? ??? ?????????? Service Pack ??? Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/322389/
Catastrofic
2007-11-09 10:37:51 UTC
Permalink
???? ? ??????????? ????????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ??? ???????
??????
?????? ???? buffer ??? ?? ??????? ???????????? ????? ????????????? (string).
???? ?? ??????? ??? ????????? ????? ?????????? ??? ?? ??????? ??? buffer,
? ???????? Winlogon ??? ???????????? ???????? ??? ? ??????????? ???
??????????
?? ?????? ??????.

??? ??? ??????? ????? ??? ?????????, ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??? ????????
Service Pack ??? Windows XP. ??? ???????? ???????????, ????? ????
???? ?????? ??? ?????? ????????.

?????? ????? ??? ?????????? Service Pack ??? Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/322389/
Catastrofic
2007-11-09 10:36:11 UTC
Permalink
ÁõôÞ ç óõìðåñéöïñÜ ðáñïõóéÜæåôáé åðåéäÞ ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá äåí åê÷ùñåß
áñêåôÜ
ìåãÜëï ÷þñï buffer ãéá ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ìÞêïò óõìâïëïóåéñÜò (string).
Œôáí ôï ìÝãåèïò ôùí äåäïìÝíùí åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ìÝãåèïò ôïõ buffer,
ç õðçñåóßá Winlogon äåí ôåñìáôßæåôáé êáíïíéêÜ êáé ï õðïëïãéóôÞò óáò
äçìéïõñãåß
ôï ìÞíõìá ëÜèïõò.

Ãéá ôçí åðßëõóç áõôïý ôïõ æçôÞìáôïò, èá ðñÝðåé íá áðïêôÞóåôå ôï ðéï ðñüóöáôï
Service Pack ôùí Windows XP. Ãéá åðéðëÝïí ðëçñïöïñßåò, êÜíôå êëéê
óôïí áñéèìü ôïõ Üñèñïõ ðáñáêÜôù.

Ôñüðïò ëÞøçò ôïõ ôåëåõôáßïõ Service Pack ôùí Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/322389/
Catastrofic
2007-11-09 10:38:53 UTC
Permalink
ÁõôÞ ç óõìðåñéöïñÜ ðáñïõóéÜæåôáé åðåéäÞ ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá äåí åê÷ùñåß
áñêåôÜ
ìåãÜëï ÷þñï buffer ãéá ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ìÞêïò óõìâïëïóåéñÜò (string).
Œôáí ôï ìÝãåèïò ôùí äåäïìÝíùí åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ìÝãåèïò ôïõ buffer,
ç õðçñåóßá Winlogon äåí ôåñìáôßæåôáé êáíïíéêÜ êáé ï õðïëïãéóôÞò óáò
äçìéïõñãåß
ôï ìÞíõìá ëÜèïõò.

Ãéá ôçí åðßëõóç áõôïý ôïõ æçôÞìáôïò, èá ðñÝðåé íá áðïêôÞóåôå ôï ðéï ðñüóöáôï
Service Pack ôùí Windows XP. Ãéá åðéðëÝïí ðëçñïöïñßåò, êÜíôå êëéê
óôïí áñéèìü ôïõ Üñèñïõ ðáñáêÜôù.

Ôñüðïò ëÞøçò ôïõ ôåëåõôáßïõ Service Pack ôùí Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/322389/
Catastrofic
2007-11-09 10:40:52 UTC
Permalink
???? ? ??????????? ????????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ??? ???????
??????
?????? ???? buffer ??? ?? ??????? ???????????? ????? ????????????? (string).
???? ?? ??????? ??? ????????? ????? ?????????? ??? ?? ??????? ??? buffer,
? ???????? Winlogon ??? ???????????? ???????? ??? ? ??????????? ???
??????????
?? ?????? ??????.

??? ??? ??????? ????? ??? ?????????, ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??? ????????
Service Pack ??? Windows XP. ??? ???????? ???????????, ????? ????
???? ?????? ??? ?????? ????????.

?????? ????? ??? ?????????? Service Pack ??? Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/322389/

Loading...